Uit elkaar?
leg eens aan
bij een mediator!

Ander licht op zaken?

Partneralimentatie: alle ins en outs

T
E

partneralimentatie: alle ins en outs

Wanneer je gaat scheiden worden er afspraken gemaakt over de partneralimentatie. Ook als jullie over en weer afstand doen van partneralimentatie moet dat worden vastgelegd. Het woord partneralimentatie roept vaak weerstand op bij zowel de betaler als de ontvanger. Maar je zal toch na de scheiding allebei in je levensonderhoud moeten kunnen voorzien en daar kan partneralimentatie een rol in spelen.

Wetsvoorstel tot verkorting van de duur van de partneralimentatie

In 2015 is een wetsvoorstel ingediend tot verkorting van de duur van de partneralimentatie. Dit ziet er als volgt uit:

Op dit moment bestaat er recht op partneralimentatie gedurende maximaal 12 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor huwelijken die korter dan 5 jaar hebben geduurd en die kinderloos zijn gebleven; hiervoor geldt een termijn gelijk aan de duur van het huwelijk.

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, leidt dit tot grote veranderingen. Als uitgangspunt gaat gelden een maximale duur van partneralimentatie van 5 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor huwelijken met kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en voor huwelijken die langer dan 15 jaar geduurd hebben en waarbij de alimentatievrager 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd (dus ouder dan 55-57 jaar). In alle gevallen eindigt de alimentatieplicht indien de alimentatieplichtige de AOW-leeftijd bereikt.

Het is nog volstrekt onduidelijke of en wanneer deze wetswijziging ingevoerd gaat worden.

Benodigde partneralimentatie

De behoefte aan partneralimentatie is gerelateerd aan het welvaartsniveau tijdens het samenwonen. Men kan middels een overzicht van uitgaven tijdens het samenwonen de behoefte bepalen, of berekenen via de zogenoemde Hofregel.

De Hofregel

De behoefte kan worden bepaald op basis van de Hofregel, ook wel de 60% regel genoemd.

De behoefte wordt gesteld op 60% van het netto gezinsinkomen na aftrek van de kosten kinderen tijdens de samenwoning. Uitgangspunt is tevens dat het niet zo moet zijn dat de een veel meer overhoudt dan de ander, hiervoor kan gebuikt gemaakt worden van een jusvergelijking.

Omdat het welvaartsniveau na scheiding gewoonlijk niet voor beiden te handhaven blijft, onder meer doordat na een scheiding de kosten door twee huishoudens hoger worden, kan worden berekend bij welke alimentatiebedrag ieder gelijkelijk financieel ‘’een stap terug ‘’doet, dus uiteindelijk ieder evenveel te besteden heeft.

Maximale draagkracht voor partneralimentatie

Alimentatieplichtige behoeft nooit meer te betalen dan zijn (haar) draagkracht toelaat. De draagkracht wordt berekend door de noodzakelijke lasten in mindering te brengen op ‘’totaal inkomen inclusief alle fiscale voor- en nadelen’’. Vervolgens worden eventuele zorgkosten voor kinderen en kinderalimentatie in mindering gebracht op de draagkracht.

Partneralimentatie en fiscaal voordeel

De alimentatieplichtige heeft normaliter een fiscaal voordeel over betaalde alimentaties.

De alimentatiegerechtigde dient belasting en een premie zorgverzekering te betalen over ontvangen partneralimentatie.

Behoefte versus draagkracht

Nadat de benodigde alimentatie is berekend wordt berekend of de maximale draagkracht van de alimentatieplichtige het toelaat de benodigde partneralimentatie te betalen.

Indien deze maximale draagkracht lager is dan de benodigde alimentatie, wordt dit lagere draagkrachtbedrag de uiteindelijk te betalen partneralimentatie.

Jusvergelijkingen

Behalve draagkrachtberekeningen zijn tevens jusvergelijkingen vervaardigd, de jus is ieders draagkracht, inclusief de te ontvangen en de te betalen alimentatie. Vaste lasten zoals woonlasten, dagelijkse kosten levensonderhoud en premies voor noodzakelijk verzekeringen zijn reeds verrekend, mede op basis van forfaitaire (vaste) bedragen.

De jus geeft aan hoeveel men overhoudt voor ‘’niet noodzakelijke (luxe) uitgaven’’.

Invloed van de jusvergelijking op de partneralimentatie

Indien de jus uitkomt op een hogere jus voor de alimentatieplichtige, geeft de jus geen aanleiding voor een lagere partneralimentatie dan de eerder berekende maximale draagkracht.

Indien de jus uitkomt op een hogere jus voor de alimentatiegerechtigde, geeft dit aanleiding voor een lagere partneralimentatie dan de maximale draagkracht van de alimentatieplichtige toelaat;

Vervolgens is de partneralimentatie berekend waarbij een voor ieder nagenoeg gelijke jus ontstaat.

Indien de jus uitkomt op een nagenoeg gelijke jus voor ieder, ook bij een partneralimentatie van 0 euro per maand, kan worden geconcludeerd dat de alimentatiegerechtigde geen behoefte heeft aan partneralimentatie.

Indien de jus bij een nihil partneralimentatie uitkomt op een nagenoeg gelijke jus voor ieder kan worden geconcludeerd dat geen van de betrokkenen behoefte heeft aan partneralimentatie.

Invloed nieuwe partner van de betaler op de alimentatie

Indien de onderhoudsplichtige samenwoont met een partner met of zonder inkomsten kan aan hem/haar de keuze worden gelaten als gehuwde of alleenstaande te worden aangemerkt. Maar, er zijn ook gevallen bekend dat de rechtbank de situatie ‘nieuwe partner’ negeert. Motivatie hierbij is dan dat de rechtbank vindt dat de belangen van de ex-partner en/of kinderen niet mogen worden achtergesteld bij die van de nieuwe partner. Maar kan worden aangetoond dat de nieuwe partner niet volledig kan voorzien in haar eigen levensonderhoud en dat men thans zo’n duurzaam gezin vormt dat men dan in redelijkheid dient te voorzien in haar levensonderhoud, wordt soms weer wel rekening gehouden met de nieuwe situatie.

De keuze heeft diverse consequenties, zoals;

Indien aan te merken als ‘gehuwde’, worden de inkomsten en sommige lasten van de nieuwe partner in de berekeningen opgenomen en een hogere bijstandsnorm maar geldt een lager draagkrachtpercentage.

Bij de variant ‘’alleenstaande met partner’’ wordt de nieuwe partner geacht wel bij te dragen in de woonlasten, maar verder blijven haar (zijn) inkomsten en lasten buiten beschouwing.

Huidige duur partneralimentatie

Maximaal 12 jaar; na een huwelijk met kinderen;

Maximaal 12 jaar; na een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;

Net zolang als het huwelijk duurde; na een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch.

De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die men met de ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld.

Toekomstige aanpassingen op basis van gewijzigde omstandigheden

Voorbeeld, in de toekomst kan een alimentatie eventueel worden verhoogd, indien de alimentatieplichtige door een hoger inkomen of lagere lasten alsnog meer kan bijdragen in verband met zijn/haar hogere draagkracht. De bovengrens blijft het bereiken van een gelijke jus bij partneralimentatie.

Wordt bij partneralimentatie thans een gelijke jus bereikt, dan kan in de toekomst de alimentatie eventueel worden bijgesteld (lager c.q. hoger) naar aanleiding van een hoger inkomen of lagere lasten van één van beiden.

De bovengrens blijft het alimentatiebedrag waarbij een gelijke jus wordt behaald.

Afkoop van partneralimentatie

Dit kan voordelen bieden, zoals het niet maandelijks meer geconfronteerd te hoeven worden met de echtscheiding.

Afkoop van partneralimentatie kan echter ook risicovol zijn voor de betaler en is vaak fiscaal ongunstig, enkele voorbeelden;

Een gemeente kan bij een bijstandsuitkering (te zijner tijd) deze uitkering verhalen op de alimentatieplichtige, ondanks de alimentatie-afkoop. Ook kan de alimentatieplichtige ondanks de afkoopsom later alsnog een partneralimentatie soms succesvol via de rechter afdwingen.

Indien de man in één keer de alimentatie van de komende jaren (maximaal 12) betaalt ontstaat voor de man een rentenadeel en bij de vrouw een voordeel. Een berekening op basis van contante waarde methode kan het verschil verkleinen.

Het huidige fiscale stelsel is niet meer zodanig dat altijd een fiscaal voordeel kan worden behaald middels een afkoopsom. Soms kan storting van de afkoopsom bij een verzekeringsmaatschappij gunstig zijn (lijfrentepolis) of een stamrechtverplichting.

Overige zaken als overbedeling, boedel- en vermogensscheiding inclusief de eigenwoning over/onderwaarde, zijn van invloed.

Vele voorwaarden zijn van belang; zoals; betaling dient pas plaats te vinden na datum echtscheiding, anders is het voor de ontvanger belast, maar niet fiscaal verrekenbaar voor de betaler. Soms wordt de betaling van een dergelijk bedrag aangemerkt als een schenking en dient de ontvanger schenkbelasting te betalen, zonder dat de ander een aftrekpost heeft.

De wet bepaalt dat een afkoopsom voor alimentatie belast wordt en aftrekbaar is op het moment dat zij rentedragend is geworden, dit kan van belang zijn bij het bepalen van de termijnen en rentevergoedingen inzake de afkoopsom.

Als men netto partneralimentatie wil afkopen, kan dat door deze in het convenant als een afkoop van partneralimentatie aan te duiden. De afkoopsom is dan verschuldigd direct na de ontbinding van het huwelijk door inschrijving van de scheiding in de daartoe bestemde registers. De betrokkenen dragen er zorg voor dat zowel het scheidingsverzoek als de ontbinding van het huwelijk als de betaling van de afkoopsom in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden.

Bijstandsverhaal

Personen die onvoldoende eigen inkomsten hebben en niet worden onderhouden door anderen, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering. De gemeente kan bijstand terugeisen van anderen. Meestal de ouders of (ex-)echtgenoten die onderhoudsplichtig zijn. De wet noemt dat verhalen.

Wanneer wordt bijstand op u verhaald?

Allereerst is van belang of u onderhoudsplichtig bent. Voor de wet is alleen de onderhoudsplicht tussen (voormalige) echtgenoten en tussen ouders en kinderen van belang.

Onderhoudsplichtig

U bent in ieder geval onderhoudsplichtig als de rechtbank heeft bepaald dat u alimentatie moet betalen. Als er geen uitspraak is van de rechter, onderzoekt de gemeente zelf of u een onderhoudsplicht heeft. Kinderloosheid en de duur van het huwelijk zijn factoren die hier een rol bij spelen. Ook speelt mee of uw (ex-)echtgeno(o)t(e) tijdens of na het huwelijk economisch zelfstandig is geweest.
Onderlinge afspraken tussen u en uw partner zijn hier niet op van invloed. U bent voor de wet onderhoudsplichtig, ook wanneer u heeft afgesproken om geheel of gedeeltelijk van alimentatie af te zien.
Er kunnen wel dringende redenen zijn om geheel of gedeeltelijk van verhaal af te zien terwijl u wel een onderhoudsplicht heeft.

Geen onderhoudsplicht

Geen onderhoudsplicht betekent geen verhaal.

Bedragen worden bruto verhaald

Bent u onderhoudsplichtig voor iemand met een bijstandsuitkering? Dan kan het zijn dat de gemeente bijstand op u verhaalt. Voor zover mogelijk wordt de bijstand bruto verhaald. Dat betekent dat u niet alleen het bedrag moet betalen dat uw (ex-)partner aan bijstand ontvangt, maar ook de sociale premies en loonbelasting die hierop worden ingehouden. Bij onderhoudsplicht geldt echter ook nog de grens van de draagkracht. U hoeft niet meer te betalen dan uw draagkracht toestaat.

Of je recht hebt op partneralimentatie of verplicht bent dit te betalen is dus afhankelijk van heel veel factoren en verschilt per situatie. Heb je vragen of wil je een (her)berekening laten doen? Neem dan vrijblijvend contact op met het Mediators Collectief of met Charlotte van Tol, MfN-registermediator, aangesloten bij het Mediators Collectief (een landelijk samenwerkingsverband van MfN-registermediators).

Bron: nieuwestap.nl

 

Terug naar nieuwsoverzicht »

Zoek een mediator in de buurt

Inschrijven voor de nieuwsbrief