Uit elkaar? Leg aan bij een mediator! Online mediation en Outdoor mediation voor uw en onze veiligheid!

Ander licht op zaken? Online mediation en Outdoor mediation voor uw en onze veiligheid!

Veelgestelde vragen

Mediation is nog steeds een relatief nieuw begrip. Geheel niet vreemd dat veel mensen daarover nog vragen hebben voordat de keuze voor het voeren van mediation kan worden gemaakt. Heeft u ook nog vragen over de mediationprocedure, mediation, Het Mediators Collectief of anderszins dan kunt u op onze site zoeken op trefwoorden.

Hieronder vindt u een overzicht van vragen over mediation die ons vaak gesteld worden. Wellicht dat dit meer duidelijkheid kan bieden.

Uiteraard staan wij u graag te woord via 085-1307467.

Een van recht afwijkende oplossing?

Het kan zijn dat de uitkomst van mediation afwijkt van het recht. Dit klinkt wat vreemd, maar toch is het zo. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een vaststellingsovereenkomst af mag wijken van dwingend recht   (art. 7:900 e.v.). De vaststellingsovereenkomst is een gebruikelijke vorm om de bereikte overeenstemming gedurende de mediation vast te leggen. Het feit dat die overeenkomst mag afwijken van dwingend recht schept voor partijen meer ruimte om tot een redelijke uitkomst te komen. Zoals de Amerikanen mediation wel omschrijven: ‘ negotiations in the shadow of the law’. Het recht vormt een goede richtsnoer bij het oplossen van conflicten, doch hoeft niet altijd naar de letter te worden nageleefd.

In welke regio’s is Het Mediators Collectief werkzaam?

Het Mediators Collectief heeft onder meer mediators gevestigd in Amsterdam, Amstelveen, Almere, Alphen ad Rijn, Assen, Arnhem, Barneveld, Best, Bussum, Drachten, Den Bosch, Den Haag, Epe, Heerenveen, Hoogeveen, Hilversum, Groningen, Leiderdorp, Naarden, Ommen, Oosterbeek, Purmerend, Rotterdam, Utrecht, Zwolle.
Daarnaast heeft Het Mediators Collectief de beschikking over mediationruimtes in Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Breda, Breukelen, Eindhoven, Emmeloord, Emmen, Enschede, Goes, Haarlem, Hoorn, Leiden, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Purmerend, Roermond, Schiphol, Schiedam, Tilburg, Venlo, Zoetermeer.
Op verzoek kunnen mediators ingezet worden in het buitenland.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst is in de wet afzonderlijk geregeld in artikel 7:900-906 BW. Volgens de wettelijke definitie binden partijen bij een vaststellingsovereenkomst zich ter voorkoming of beëindiging van een onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, jegens elkaar aan een tot een vaststelling leidende beslissing over wat tussen hen rechtens is. Partijen aanvaarden daarbij dat deze vaststelling mogelijk afwijkt van wat tussen hen rechtens gold.

 1. De overeenkomst kan zowel een bestaande als toekomstige onzekerheid of geschil betreffen. Subjectieve onzekerheid bij partijen is voldoende Het is niet vereist dat objectieve onzekerheid bestaat of een gegronde vrees voor een geschil.
 2. Als tussen partijen al een rechtsverhouding bestaat,, die zij na de mediation willen wijzigen dan hoeft het resultaat van die onderhandelingen niet in een vaststellingsovereenkomst te worden vastgelegd, maar kan gewoon de bestaande rechtsverhouding worden aangepast. Dat heeft vooral betekenis voor de mogelijkheden het resultaat aan te tasten als men achteraf niet tevreden is. Als partijen in dat kader verschil van mening hebben of als er sprake is van wijziging van omstandigheden, die ten grondslag liggen aan de wens de bestaande rechtsverhouding aan te passen, dan dient te beslechting van deze (juridische) voorvraag wel in een vaststellingsovereenkomst te worden neergelegd.
 3. Als een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten als al een juridisch geschil is gerezen, moeten partijen elkaar over en weer tegemoetkomen door een concessie ten opzichte van het standpunt dat zij eerder hebben ingenomen. Er is geen sprake van een vaststelling als een partij eenvoudig de juistheid van het standpunt van de andere partij erkent, afstand doet van een recht of iets kwijtscheldt.
 4. Partijen kunnen bij hun overeenkomst die beslissing ook opdragen aan een (of meer maar niet alle) partij(en) of een of meer derden (deskundigen). Tegen inschakeling van een deskundige behoeft geen bezwaar te bestaan. De bindende partij beslissing is echter uit den boze. De beslissende partij krijgt te veel macht over de oplossing van het geschil omdat hij nauwelijks aan tastbaar is.

Zorgplicht

Voor de mediator geldt dat deze een zorgplicht heeft, inhoudende dat hij moet handelen als een redelijk bekwaam vakgenoot. Om problemen in het na stadium te voorkomen, dient de mediator in het mediation proces op bepaalde signalen te letten, Merkt hij die op, dan dient hij op grond van zijn zorgplicht in te grijpen.

Hoe vind ik de juiste mediator?

Hoewel het gewenst kan zijn dat de mediator materie deskundig is, is de mediator in feite niet meer dan een volstrekt onafhankelijke procesbegeleider. Hij/zij ondersteunt partijen om gezamenlijk de best mogelijke oplossing te vinden voor een conflict. Middels intakegesprek(ken) met een mediator van het hoofdkantoor van Het Mediators Collectief stellen wij een (aantal) mediator(s) van Het Mediators Collectief aan u voor. Hierover maakt u samen met alle betrokken partijen een keuze.

Hoe wordt de geheimhoudingsplicht gevestigd?

Bij aanvang van de mediation wordt door partijen en de mediator van Het Mediators Collectief een mediation overeenkomst ondertekend. Volgens artikel 3 van de Gedragsregels voor de MfN-mediator, is de mediator verplicht tot het sluiten van een MfN-Mediation overeenkomst. Bij de ondertekening van de mediation overeenkomst wordt het MfN-Mediation reglement 2001 overeenkomstig van toepassing verklaard. In dit reglement regelt artikel 7 de geheimhoudingsplicht.

Is mediation geschilbeslechting of geschiloplossing?

In Nederland is geschilbeslechting door de rechter van oudsher de gebruikelijke vorm die door de overheid wordt aangeboden en in de Grondwet is vastgelegd. Een onafhankelijke overheidsrechter stelt op basis van feiten het recht vast en geeft zijn (juridische) oordeel over het geschil: uit het vonnis volgt wie ‘de winnaar’ is en wie ‘de verliezer’. Of zijn/haar beslissing de oorzaak van het geschil wegneemt dan wel beter hanteerbaar maakt en of partijen daarna nog met elkaar verder kunnen, behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de rechter.

Bij mediation is er echter sprake van geschiloplossing. Bij geschiloplossing gaat het niet om ‘gelijk krijgen’, maar wordt geprobeerd om de geschilpunten uit de weg te ruimen. Dat wordt gedaan op basis van de wederzijdse belangen van partijen en de feiten die zijzelf belangrijk vinden, terwijl in een civiele procedure het geschil wordt beslecht op basis van juridische standpunten, vertaald in een vordering over en weer en ondersteund door rechtens relevante feiten. Mediation vindt plaats binnen de maatschappelijke en eventueel juridische context, zonodig op basis van objectieve, met inbegrip van juridische, maatstaven.

Waartoe strekt de vertrouwelijkheid bij mediation?

De hoofdregel bij mediation is dat zowel hetgeen tijdens de mediation besproken wordt als de stukken die worden overgelegd, vertrouwelijk blijven.  De geheimhoudingsplicht is niet alleen geschreven met het oog op een eventuele opvolgende civiele of bestuursrechtelijke procedure, mocht de mediation zonder overeenstemming eindigen. De vertrouwelijkheid dient vooral het algemene belang dat de informatie die tijdens een mediation wordt blootgegeven niet de volgende dag ‘op straat ligt’. Ook al zou, in het uiterste geval, de vertrouwelijkheid tijdens een eventuele civiele of bestuursrechtelijke procedure niet meer gelden, dan nog zou de geheimhoudingsplicht een functie hebben.

Wanneer bel ik Het Mediators Collectief?

Er kunnen veel redenen zijn om ons te bellen. We sommen ze voor u op. U belt 085-1307467 als u:

 1. Met vragen over mediation of het mediationproces rondloopt,
 2. Mediation overweegt en behoefte heeft om een onafhankelijke derde contact op te laten nemen met andere betrokkene partijen,
 3. Bent geadviseerd om mediation te voeren in uw situatie,
 4. Op zoek bent naar de meest geschikte mediator voor een conflict,
 5. Reeds geadviseerd bent om mediation te voeren bij een (bepaalde) mediator van Het Mediators Collectief,
 6. Een intakegesprek wenst,
 7. Algemene informatie over  Het Mediators Collectief wilt ontvangen,
 8. Mediation overweegt,
 9. Door de andere betrokken partij(en) bent gevraagd,
 10. Interesse heeft in een zakelijke en professionele vorm van mediation.

Wat doet de mediator?

De onafhankelijke derde bij mediation, de mediator, heeft geen gezag om bindende beslissingen te nemen, maar gebruikt bepaalde procedures, technieken en vaardigheden om een oplossing van het geschil door overeenstemming van partijen tot stand te brengen. De mediator beslecht dus niets, maar hij helpt alleen bij de oplossing van het geschil. Hij/zij is kundig in het ‘onderhandelbaar’ maken van de partijen en heeft daarvoor opleidingen gevolgd.

Wat is MfN?

Mediatiors federatie Nederland (MfN), voorheen NMI, opgericht in 1993, houdt toezicht op de opleidingen en heeft zich tot taak gesteld de kwaliteit van het mediation proces en de mediators te bevorderen. Het MfN beheert een landelijk register van mediators; mediators die bij één van de erkende instituten met goed gevolg de opleiding hebben afgerond, kunnen in het MfN-Register van mediators worden opgenomen. Voor meer informatie over de MfN verwijzen wij u graag naar hun eigen website www.mediatorsfederatienederland.nl

Wat is de gedachte achter mediation?

De gedachte achter mediation is dat in bijna elk conflict een oplossing zit verscholen die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar of  zelfs aantrekkelijk is; de kunst is om die oplossing te vinden. Mediation is dus het gezamenlijk door partijen zelf oplossen van hun conflict via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator, op basis van hun wederzijdse belangen.

Wie is de mediator van Het Mediators Collectief?

De mediators van Het Mediators Collectief zijn zelfstandig opererende en geregistreerde mediators. Alle mediators van Het Mediators Collectief hebben met goed gevolg een kwaliteitstest afgelegd en houden hun kennis vervolgens op peil middels permanente educatie. Op deze wijze kunnen de mediators van Het Mediators Collectief hun professionele kwaliteitsstandaard hoog houden. De mediators van Het Mediators Collectief oefenen naast hun beroep als mediator andere beroepen uit. Zoals bijvoorbeeld jurist, makelaar, psycholoog, arts, architect of accountant.

I need a Dutch speaking mediator

You are in need of a Dutch speaking mediator outside The Netherlands? Het Mediators Collectief is based in The Netherlands. On request our mediators work throughout Europe to resolve business or family conflicts. Het Mediators Collectief has mediators experienced in resolving disputes in British-Dutch and US-Dutch business matters.
The mediations will be held in Dutch or English. Please contact us at info@mediatorscollectief.nl

U heeft een Engelstalige mediator nodig

Het Mediators Collectief biedt mediations in het Nederlands en Engels. Internationale zakelijke (B2B) conflicten, handelsconflicten of grensoverschrijdende familieconflicten kunnen om een meertalige mediator vragen.  Informeer ernaar bij Het Mediators Collectief.
Please contact us at info@mediatorscollectief.nl

U heeft een conflict binnen uw Vereniging van Eigenaren (VvE)

De VvE is de vertegenwoordiger van de gezamenlijke appartementseigenaren, die op haar beurt weer vertegenwoordigd kan worden door een bestuurder. De VvE voert het beheer over de gemeenschap en ziet toe dat elke eigenaar en gebruiker de regels naleeft zoals neergelegd in de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel het huishoudelijk reglement. De VvE heeft verschillende organen. De organen binnen de VvE zijn in ieder geval: de vergadering van eigenaren, het bestuur en de voorzitter van de vergadering. Het MC ziet veel conflicten als gevolg van vele ledenmutaties en onduidelijke communicatie onderling. Het betreft ondermeer VVE’s van serviceflats, appartementen, flatgebouwen en recreatieparken.

U heeft een conflict binnen of met uw gemeente

Een conflict met de gemeente kan vaker in overleg worden opgelost doordat de inwoner of de gemeente mediation voorstelt. Veel gemeenten maken inmiddels al gebruik van externe mediators om tot oplossing te komen. Heeft u een conflict met de gemeente dan kunt u contact opnemen met Het Mediators Collectief. Indien gewenst kunnen wij namens u een mediationtraject voorstellen aan de desbetreffende gemeente om tot een eerste gesprek te komen.

Wat is een conflict?

De definitie van een conflict.
Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen.

Het is een onopgeloste tegenstrijdigheid. Conflicten kunnen optreden tussen mensen, organisaties en landen.

Een conflict kan gaan om de inhoud van de kwestie of om de relatie tussen de betrokkenen. Elk van de partijen voelt zich betrokken bij de oplossing van het conflict en zal in min of meerdere mate verantwoordelijkheid voelen voor de relatie met de andere partij(en).

Zoek een mediator in de buurt